Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 10.V.2016 r.

Raport Bieżący nr 06/2016 z dn. 08.04.2016r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 10.05.2016r.

273 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 06/2016 z dn. 08.04.2016r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

282 KB

Raport Bieżący nr 05/2016 z dn. 08.04.2016r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016r.

272 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2016 z dn. 08.04.2016r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 maja 2016r.

78 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2015r.

167 KB

Raport nr 4/2016 z dn. 06.04.2016r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015

151 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

239 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

213 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.13 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

698 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

76 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

93 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.08 MB

Raport nr 3/2016 z dn. 06.04.2016r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2015

154 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

239 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

213 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.16 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

681 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

76 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

93 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

1.06 MB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

417 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB