Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZ z dnia 15.V.2024 r.

Raport Bieżący nr 6/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2024 r.

108 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 6/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2024 r.

115 KB

Raport Bieżący nr 5/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 15.05.2024 r.

132 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 5/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

140 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2024 r.

281 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego ESPI nr 1/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

140 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023

160 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zawierające wyniki oceny sprawozdań finansowych za 2023 rok

149 KB

Raport Roczny nr 4/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023

72 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

548 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

560 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

560 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

561 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

347 KB

Raport Roczny nr 3/2024 z dnia 04.04.2024 r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2023

93 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

548 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

561 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

1 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

559 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

561 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

346 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

579 KB

Formularz do głosowania dla pełnomocnika - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

249 KB

Wzór karty do głosowania Zwyczajne Walne Zgromadzenie

83 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

146 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

147 KB