Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

zwyczajne wza z dnia 15.v.2019 r.

Raport Bieżący nr 08/2019 z dnia 16.05.2019r.v

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.05.2019 r.

100 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 08/2019 z dnia 16.05.2019r.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.05.2019 r.

157 KB

Raport Bieżący nr 06/2019 z dnia 04.04.2019r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 15.05.2019r.

72 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 06.2019 z dnia 04.04.2019 r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

145 KB

Raport Bieżący nr 05/2019 z dnia 04.04.2019r.

Informacje zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ na dzień 15.05.2019r.

71 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 05.2019 z dnia 04.04.2019 r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

112 KB

ESPI Raport bieżący 02/2019 z dnia 04.04.2019r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 maja 2019 r.

289 KB

Załącznik do Raportu ESPI nr 02/2019 z dn. 04.04.2019r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki Aztec International S.A. oraz Grupy Kapitałowej

51 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018r

95 KB

Raport nr 04.2019 z dnia 04.04.2019r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018

64 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

821 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane 2018

97 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

922 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

549 KB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

446 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

558 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

505 KB

Raport nr 03.2019 z dnia 04.04.2019r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2018

66 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

821 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe 2018

97 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

824 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Aztec International S.A.

497 KB

5. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdań finansowych

441 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

558 KB

7. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

502 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

114 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB