Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

zwyczajne wza z dnia 9.v.2017 r.

Raport Bieżący nr 06/2017 z dn. 06.04.2017r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 09.05.2017r.

277 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 06/2017 z dn. 06.04.2017r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

284 KB

Raport Bieżący nr 05/2017 z dn. 06.04.2017r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2017r.

276 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 05/2017 z dn. 06.04.2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

262 KB

ESPI Raport Bieżący nr 4/2017 z dn. 06.04.2017r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2017r.

78 KB

Załącznik do raportu ESPI nr 04/2017 z dn. 06.04.2017r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

262 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki Aztec International S.A. oraz Grupy Kapitałowej

81 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016r.

153 KB

Raport nr 4/2017 z dn. 05.04.2017r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2016

146 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

232 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

202 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

1.02 MB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

652 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

198 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

278 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.85 MB

Raport nr 3/2017 z dn. 05.04.2017r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2016

148 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

232 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

203 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

992 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

616 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

198 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

278 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

2.69 MB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

299 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB