Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

ZWYCZAJNE WZA Z DNIA 8.V.2014 R.

Raport Bieżący nr 5/2014 z dnia 09.04.2014r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014r.

212 KB

Załącznik do raportu nr 5/2014 z dnia 09.04.2014r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

106 KB

ESPI Raport Bieżący nr 3/2014

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2014r.

83 KB

Raport nr 4/2014 z dnia 02.04.2014r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013

160 KB

1. List do Akcjonariuszy i Inwestorów

223 KB

2. Skonsolidowane wybrane dane finansowe

202 KB

3. Skonsolidowanie roczne sprawozdanie finansowe

1.35 MB

4. Skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

1.04 MB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

59 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

71 KB

7. Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

2.54 MB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

400 KB

Raport nr 3/2014 z dnia 02.04.2014r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2013

161 KB

1. List do Akcjonariuszy i Inwestorów

223 KB

2. Jednostkowe wybrane dane finansowe

202 KB

3. Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe

1.41 MB

4. Jednostkowe sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

879 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

59 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

71 KB

7. Opinia i raport niezależnego Biegłego Rewidenta do jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego

2.47 MB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

400 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

111 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB