Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

ZWYCZAJNE wza Z DNIA 8.v.2015 R.

Raport bieżący nr 06/2015 z dn. 08.04.2015r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 8.05.2015r.

218 KB

Załącznik do raportu nr 06/2015 z dn. 08.04.2015r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

416 KB

Raport bieżący nr 05/2015 z dn. 08.04.2015r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2015r.

230 KB

ESPI Raport Bieżący nr 1/2015

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2015r.

91 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2014r.

151 KB

Raport nr 4/2015 z dn. 25.03.2015r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014

142 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

266 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

193 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

904 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

970 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansoweg

198 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

53 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego

958 KB

Raport nr 3/2015 z dn. 25.03.2015r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2014

145 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

266 KB

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

210 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

635 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

680 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

53 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

71 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

911 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

446 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB