Corporate Aztec International S.A

Strona Relacji Inwestorskich Aztec International S.A.

Zwyczajne WZA z dnia 9.V.2018 r.

Raport Bieżący nr 06/2018 z dn. 06.04.2018r.

Projekty uchwał na ZWZ na dzień 09.05.2018r

71 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 06/2018 z dn. 06.04.2018r.

Wzór projektów uchwał ZWZ

144 KB

Raport Bieżący nr 05/2018 z dn. 06.04.2018r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2018r.

71 KB

Załącznik do Raportu Bieżącego nr 05/2018 z dn. 06.04.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

113 KB

ESPI Raport Bieżący nr 8/2018 z dn. 06.04.2018r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2018r.

77 KB

Załącznik do raportu ESPI nr 8/2018 z dn. 06.04.2018r.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

113 KB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki Aztec International S.A. oraz Grupy Kapitałowej

51 KB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017r.

101 KB

Raport nr 4/2018 z dn. 05.04.2018r.

Skonsolidowany raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017

91 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

124 KB

2. Wybrane dane finansowe skonsolidowane

98 KB

3. Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe

885 KB

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

493 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

450 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

582 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1.71 MB

Raport nr 3/2018 z dn. 05.04.2018r.

Jednostkowy raport roczny Aztec International S.A. za rok obrotowy 2017

93 KB

1. List Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

2. Wybrane dane finansowe jednostkowe

96 KB

3. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

359 KB

5. Oświadczenie o rzetelności sprawozdania finansowego

444 KB

6. Oświadczenie w sprawie prawidłowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

582 KB

7. Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

745 KB

8. Informacje na temat stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

114 KB

Wzór karty do głosowania - Zwyczajne Walne Zgromadzenie

55 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba fizyczna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

110 KB

Wzór pełnomocnictwa osoba prawna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

96 KB